Management Team

Upendar Rao Kollu

Col. V.S. Vats

Subir Khare

Deepak Bansal

B.J. Naidu

Swati Agarwal

Subha Brata Roy

R K Mishra

Sumeet Chakraborty

Dr. Raj Kumar Singh

Prasanta Bhattacharya

Jai Shanker Gupta

CSR Sarma

SK Singhal

Himanshu Tilwankar

Copyright © 2020 Voyants Solutions Pvt Ltd.

All rights reserved.