Management Team

Upendar Rao Kollu

Col. V.S. Vats

Deepak Bansal

B.J. Naidu

Swati Agarwal

Subha Brata Roy

Santoshkumar Kulkarni

Prasanta Bhattacharya

Jai Shanker Gupta

CSR Sarma

Sumeet Chakraborty

Subir Khare

JV Rao

SK Singhal

R K Mishra

Copyright © 2020 Voyants Solutions Pvt Ltd.

All rights reserved.